Kindercoach

AVG

AVG

Functionaris gegevensbescherming: Maarten van Diggele.

Zie ook AVG in het menu

Aansprakelijkheid leerlingen/ouders

Voor kinderen tot 14 jaar zijn de ouders of aangewezen voogd(es) aansprakelijk voor de daden van het kind. Voor schade aan een derde toegebracht door een fout van het kind beneden de 14 jaar is degene die het ouderlijk gezag uitoefent, aansprakelijk, tenzij hem niet kan worden verweten dat hij het gedrag van het kind niet heeft belet.

De school is verantwoordelijk voor de kinderen bij alle activiteiten die in het schoolplan zijn opgenomen vanaf het moment dat de school is opengesteld (15 minuten voor schooltijd) tot het moment waarop de school dichtgaat (15 minuten na schooltijd).

Radar heeft een schoolongevallenverzekering afgesloten via Versus met Raetsheren verzekeringsmakelaars. Daarin zijn alle activiteiten begrepen die in het schooljaar zijn genoemd en worden georganiseerd door de school.

Adressen en namen

De vereniging Radarscholen is bereikbaar via het secretariaat op maandag, woensdag en donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Het secretariaat wordt gevoerd door mw. S (Suzan) Hanse. Het secretariaat is telefonisch te bereiken onder nummer: 0111 695304.

Bezoekadres: Postadres:
Secretariaat Radar Secretariaat Radar
Kabbelaarsbank 2 Postbus 109
4301 XB Zierikzee 4300 AC Zierikzee

Het bovenschoolsmanagement is ook gevestigd aan de Kabbelaarsbank 2 te Zierikzee en is van maandag t/m vrijdag bereikbaar.
Tel 0111 695302 of bovengenoemd nummer.
Mobiel algemeen directeur: 06 54222904

Betrokkenheid ouders

Ouders van onze leerlingen kunnen op verschillende manieren betrokken zijn bij het onderwijs. Dat kan door deel te nemen in diverse geledingen zoals ouderraad, medezeggenschapsraad, of deelname in het bestuur. Om u betrokken te laten zijn geven alle Radarscholen regelmatig een nieuwsbrief uit waarin u op de hoogte wordt gehouden van de ontwikkelingen binnen de school. Tevens voorziet de website in de nodige informatie.

Natuurlijk wordt u betrokken bij de ontwikkeling van uw kind. Daartoe ontvangt u uitnodigingen voor contactmomenten, ouderavonden en bijzondere activiteiten.

We zijn benieuwd naar uw ervaringen met ons onderwijs. Daarom wordt eens in de vier jaar een tevredenheidsmeting uitgezet in de Radarscholen. De uitkomsten worden gebruikt voor het maken van nieuwe plannen. Uw stem telt daarin mee.

Buitenschoolse opvang

Kibeo te Goes, verzorgt een dekkend aanbod van voor- en naschoolse opvang voor alle scholen van Radar. Voor informatie over het specifieke aanbod per school kunt u zich wenden tot de directeur van de school.

Burgerservicenummer

Voor het onderwijs heet het unieke nummer per leerling “het persoonsgebondennummer” (PGN). Voor dit nummer wordt het burgerservicenummer gebruikt. Als een leerling geen sofinummer of burgerservicenummer heeft, wordt een leerling een vervangend nummer toegekend: een onderwijsnummer.

Zonder persoonsgebonden nummer kan de school uw kind niet inschrijven.

Facilitering (G)MR

Ouders en leerkrachten worden betrokken bij het beleid van de vereniging van de scholen. Op verenigingsniveau is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze heeft advies, dan wel instemmingsrecht op een aantal beleidsonderwerpen. Vanuit elke school hebben een ouder en een teamlid zitting in deze GMR. De GMR bespreekt onderwerken die voor alle scholen van toepassing zijn.

Elke school heeft een Medezeggenschapsraad. Deze raad, ook bestaande uit teamleden en ouders hebben advies of instemmingsrecht in een groot aantal onderwerpen die op de school betreffen op school niveau. Het bevoegd gezag ontvangt middelen om de (G)MR leden te ondersteunen in hun taak. Op basis van een begroting voorziet het bevoegd gezag de betreffende MR/GMR.

Informatie aan ouders

Ouders zijn een belangrijke doelgroep binnen de vereniging. Het is daarom van belang dat u goed geïnformeerd bent. Elke school geeft daartoe periodiek een nieuwsbulletin uit waarin u wordt geïnformeerd op schoolniveau. Tevens heeft elke school een website, waarin de laatste nieuwe ontwikkelingen worden vermeld.

Klachtenregeling

Zie in het menu “klachtenregeling”

Kleding op school

Op onze scholen is vrijheid van kleding. Iedere leerling mag zich kleden zo hij/zij wil. We verwachten dat leerlingen en medewerkers zich zodanig kleden dat daarvan geen aanstootgevende werking uitgaat.

Kwaliteitszorg

Onze scholen ontvangen rijkssubsidie van het Ministerie van Onderwijs. Onze scholen moeten daarom ook voldoen aan een aantal kwaliteitsnormen. Deze zijn beschreven in de wet op het primair onderwijs en zijn uitgewerkt in kerndoelen per ontwikkelingsgebied.

Met regelmaat worden onze scholen gecontroleerd op hun kwaliteit door een bezoek van inspectie. Alle scholen voldoen aan die voorwaarden.

Naast de kwaliteitscontrole van de inspectie houden we zelf controle op onze eigen kwaliteit. De wijze waarop we dat doen hebben we beschreven in het Kwaliteitshandboek. We maken o.a. gebruik van interne audits.

Parnassys/Integraal. Daarmee brengen we zelf de kwaliteit in beeld en kunnen we bijsturen waar nodig. Het bestuur ziet toe op de kwaliteit van de scholen aan de hand van rapportages. Eventuele verbeterpunten worden aangegeven in een nieuw schoolplan.

Ook ouders hebben een oordeel over de kwaliteit van de school. Jaarlijks vragen we naar uw mening aan de hand van een ouderenquête die op alle scholen wordt verspreid. Ook deze opmerkingen worden meegenomen in verbeterplannen.

Landelijk informatiecentrum

Behalve op de school van uw kind, kunt u, voor informatie over onderwijs ook terecht bij het landelijk informatiecentrum 5010. Telefonisch kunt u contact opnemen onder nummer 0800 5010. Ook kunt u informatie op de website inzien op www.50tien.nl.

Leerplicht

In Nederland is er leerplicht voor iedereen die in Nederland woont. Alle kinderen in de leerplichtige leeftijd moeten verplicht naar school. Uw kind is leerplichtig als het 5 jaar is. Uw kind moet dan naar school op de eerste dag van de nieuwe maand na de vijfde verjaardag. Wanneer uw kind in oktober 5 jaar wordt, moet hij/zij op 1 november van dat jaar naar school.

De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin uw kind zestien jaar wordt.

Het is in strijd met de leerplichtwet om met uw kinderen op vakantie te gaan buiten de vakantieperioden die de school vaststelt. Wanneer het door het beroep van u of uw partner niet mogelijk is om tijdens de schoolvakanties met vakantie te gaan, kunt u bij de directeur van de school een verzoek indienen voor vrijstelling.

Op grond van de Leerplichtwet heeft de directeur van de school de bevoegdheid te beslissen of een leerling een keer maximaal 10 schooldagen buiten de schoolvakanties op vakantie mag zijn met zijn ouders. Het moet dan gaan om een gezinsvakantie die niet kan worden opgenomen in een van de schoolvakanties vanwege de specifieke aard van het beroep van u of uw partner. Deze tien dagen mogen bovendien niet vallen in de eerste twee weken na de zomervakantie.

Indien u verlof aanvraagt voor meer dan 10 dagen per schooljaar, besluit de leerplichtambtenaar van de woongemeente van uw kind over de aanvraag. U moet de aanvraag indienen bij de directeur van de school van uw kind. De directeur legt deze voor aan de leerplichtambtenaar.

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing over de vrijstelling, kunt u schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen.

Lesuitval / Vervangende leerkracht

De school verzorgt onderwijs op de aangegeven schooltijden. Bij ziekte van een leerkracht zal de school vervanging zoeken. Radar heeft daarvoor een aantal eigen mensen geplaatst in het Transfer Centrum Onderwijs Zeeland (TCOZ). Zo proberen we goede oplossingen bij ziekte te kunnen aanbieden. Naast eigen mensen, kunnen soms ook collegae van ander besturen worden ingezet. Wanneer er geen extra mensen beschikbaar zijn moet de school soms ook andere oplossingen kiezen. Daarbij valt te denken aan het verdelen van de leerlingen over andere groepen, of de inzet van ambulante medewerkers. In het uiterste geval, wanneer de school geen verantwoorde oplossing kan vinden, krijgen de leerlingen vrij en worden ze naar huis gestuurd. De school doet dat nadat met elke ouder/verzorger van de leerlingen contact is opgenomen.

Zie ook in het menu: “leerplicht”

Lidmaatschap

Leden van de vereniging zijn allen die zich daartoe bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. Voorwaarden tot het lidmaatschap zijn:

  • betuiging van instemming met de omschreven grondslag
  • bereidheid tot het betalen van de contributie

Het lidmaatschap is persoonsgebonden, dat wil zeggen dat dit alleen geldt voor diegene die zich aanmeldt. Het betreft derhalve geen “gezinslidmaatschap”. Een aanmeldingsformulier treft u achter in deze gids aan. Radar heeft haar statuten die bij de Algemene vergadering zijn vastgesteld, gedeponeerd bij de notaris.

Managementstatuut

Radar werkt met een managementstatuut. Hierin staan de verantwoordelijkheden, taken en mandaten van het bevoegd gezag, de algemeen directeur en de directeuren beschreven. Het statuut is goedgekeurd door het bestuur en de GMR.

Medezeggenschapsraad

Elke Radarschool heeft een medezeggenschapsraad. Deze medezeggenschapsraad heeft instemming en advies over onderwerpen die de school aangaan. De medezeggenschapsraad werkt volgens de regeling medezeggenschap die op grond van de Wet Medezeggenschap Scholen voor onze scholen is vastgesteld. In de medezeggenschapsraad zijn leerkrachten en ouders vertegenwoordigd.

Nascholing personeel

Radar investeert in haar medewerkers om de kwaliteit van het onderwijs steeds te verbeteren. Aan de hand van de afspraken in het schoolplan volgen alle teamleden gerichte scholing op schoolniveau.

Ook Radarbreed wordt ingezet op kwaliteitsverbetering en professionalisering.

Alle directeuren zijn geregistreerd in het register schoolleider en volgen met regelmaat nascholing, cursussen, opleidingen.

Alle IB-ers hebben hun master opleiding voor IB.

 

Omgangsregels

We leven en werken vanuit de Bijbel en het geloof in God.

Deze bron geeft richting aan onze omgang met de kinderen en met elkaar. Dat betekent dat we elkaar respecteren zoals we zijn en elkaar steunen en hulp bieden waar dat kan. Daarin proberen we te leven vanuit onze opdracht tot naastenliefde.

Onderwijsinspectie

Onze scholen vallen onder het toezicht van de Rijksinspectie. Op grond van resultaten, plannen en bezoeken beoordelen zij de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen. Op de website van de onderwijsinspectie is een samenvatting gegeven van de bevindingen van de inspectie over onze onderwijskwaliteit.

Onderwijstijd

De wet op het primair onderwijs heeft bepaald dat elk kind in 8 jaar basisonderwijs minimaal 7520 uren onderwijs moet hebben ontvangen. Dat is gemiddeld minimaal 960 uur les per groep per jaar.

Radar heeft op 3 van haar scholen een nieuw Lestijdenmodel: het 5-gelijke-dagen-model. Elke dag is hetzelfde: start om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. Leerlingen eten op school. Na schooltijd is er opvang of naschoolse activiteit (verzorgd door Sparkels) mogelijk.

De Morgenster en Helchersee hebben het traditionele model.

Ouderbijdrage

Om extra activiteiten voor uw kinderen te organiseren, waarvoor we geen subsidie ontvangen, vragen we u een vrijwillige ouderbijdrage van € 55,00 per kind per jaar. Het bestuur int de bijdragen jaarlijks. De gelden worden beschikbaar gesteld aan de ouderraden na het indienen van een begroting. Jaarlijks legt de ouderraad verantwoording af van de besteding.

Ouderparticipatie

Het kenmerk van bijzonder onderwijs, waartoe het christelijk onderwijs behoort, is dat het vanuit de ouders ontstaan is. Het bestuur van de Radarscholen bestaat ook uit betrokken ouders.

Alle scholen voeren activiteiten uit waarbij uw hulp zeer welkom is. Daarbij valt te denken aan: begeleiden van een groep naar de gymnastiek of zwemmen, ondersteuning bij projecten, lezen, diverse acties. Elke school nodigt u van harte uit het onderwijs aan uw kind te ondersteunen.

Ouderraad

Elke Radarschool heeft een ouderraad. Deze ouderraad ondersteunt de school in het opzetten en organiseren van activiteiten. Samen met de schoolleiding geeft u vorm aan diverse festiviteiten binnen de school. De ouderraad besteedt de ouderbijdragen aan de hand van een jaarlijkse begroting. Op de jaarlijkse vergadering van de ouderraad legt ze verantwoording af van de besteding van de gelden en kunnen nieuwe ouderraadsleden gekozen worden.

Persoonsregistratie

Wanneer uw kind bij een Radarschool wordt aangemeld vult u daartoe het aanmeldingsformulier in. Hierin zijn alleen die gegevens opgenomen die de scholen nodig hebben. Betreft gegevensverstrekking houden we ons aan de AVG.

 

Pestprotocol

Elke kind moet opgroeien en ontwikkelen in een veilige omgeving. Radarscholen werken continue aan die veilige omgeving. De manier hoe we dat doen en hoe we omgaan met incidenten of pestgedrag, staat beschreven in ons Veiligheidsplan.

 

Privacyprotocol

VOLGT

Regionaal expertise centrum

VOLGT

Samenwerkingsverband

Alle Radarscholen maken deel uit van het samenwerkingsverband Kind-op-1, van de Oosterschelderegio. In dit samenwerkingsverband wordt de zorg aan alle leerlingen afgestemd. Vanuit het samenwerkingsverband wordt aandacht besteed aan noodzakelijke ontwikkelingen, zorgstructuur, jaarplan, ondersteunende activiteiten en scholing.

Schoolbegeleidingsdienst

Radar heeft een samenwerking met het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ). Op basis van een jaarafspraak wordt ondersteuning en begeleiding aangevraagd. Dit kan op allerlei gebied zijn: vernieuwing onderwijs, begeleiding

Schoolplan

Planning en structurering van de onderwijsontwikkeling is belangrijk. Deze planning is neergelegd in een schoolplan. Dit schoolplan is geldig voor een periode van 4 jaar. Het huidige schoolplan is geldig van 2015- 2019. Elke school beschrijft daarin de te verwachten ontwikkeling voor de komende 4 jaar. Per jaar is er een actieplan dat wordt uitgevoerd. Jaarlijks worden de resultaten besproken. De evaluatie is een onderdeel voor het nieuwe actieplan.

Schorsing

Zie in het menu “schorsing en verwijdering”

Sexuele intimidatie

Leerlingen en personeelsleden kunnen alleen goed functioneren als zij zich op school veilig voelen. Seksuele intimidatie leidt tot gevoelens van onveiligheid. Iedereen? die op school werkt en leert heeft recht op bescherming tegen seksuele intimidatie. Bestrijding is dan ook erg van belang.

Onze scholen hebben daartoe een klachtenregeling (zie boven). Tevens is het mogelijk contact op te nemen met de speciale vertrouwensinspecteur voor het onderwijs: Inspectie van het onderwijs,?info@owinsp.nl,?www.onderwijsinspectie.nl. Vragen over onderwijs: 0800 8051 (gratis).
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt Vertrouwensinspecteurs 0900 1113111 (lokaal tarief).

Sponsoring

Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten die een sponsor verstrekt aan een bevoegd gezag, directie, leraren, niet-onderwijzend personeel of leerlingen, waarvoor de sponsor een tegenprestatie verlangt waarmee leerlingen of hun ouders in schoolverband worden geconfronteerd. Schenkingen vallen dus niet onder het begrip sponsoring.

Bij sponsoring kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

  • Gesponsorde lesmateriaal
  • Advertenties
  • Uitdelen van producten
  • Sponsoren van activiteiten

Bij eventuele sponsoring hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school.
  • Sponsoring mag niet de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de school en de daarbij betrokkenen in gevaar brengen.
  • Sponsoring mag niet de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs beïnvloeden, dan wel in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die de school aan het onderwijs stelt. Het primaire onderwijsproces mag niet afhankelijk zijn van de sponsormiddelen.

Stagiaires

Op de Radarscholen geven we nieuwe, aankomende leerkrachten graag de mogelijkheid om het vak te leren. Op onze scholen doen ze ervaring op en leren de kneepjes van het vak. Onze stagiaires komen van de Hogeschool Zeeland, CHE te Ede, Driestar te Gouda en het ROC Zeeland. Onze stagiaires onderschrijven/respecteren de doelstellingen van de vereniging.

Statuten vereniging

Onze vereniging Radar is belast met het bestuur en beheer van onze school. Onze vereniging is opgericht op 1 januari 2006 uit een fusie van de vereniging ter bevordering van het Christelijk Schoolonderwijs te Zierikzee en de Vereniging voor PCO Schouwen-Duiveland.

Grondslag: (vastgelegd in artikel 2 van de statuten): “De vereniging aanvaardt als richtsnoer voor haar handelen de Bijbel als Gods Woord volgens het reformatorisch belijden, zoals uitgedrukt in de Drie Formulieren van Enigheid.”

Doelstelling: De vereniging stelt zich ten doel het geven van onderwijs zonder winstoogmerk door oprichting en instandhouding van Christelijke scholen voor basisonderwijs op Schouwen-Duiveland.

Zij probeert dit doel te verwezenlijken door het houden van vergaderingen, door het zoeken van samenwerking in alles wat tot de plaatselijke en algemene belangen van het Christelijk onderwijs behoort en voorts met andere wettige middelen, welke tot het gestelde doel dienstig zijn.

Toelaten leerlingen

Alle Radarscholen zijn open christelijke scholen.Dat houdt in dat alle leerlingen, die de basisschoolleeftijd hebben, als leerling op onze scholen kunnen worden ingeschreven. Omdat onze scholen onderwijs verzorgen vanuit positief christelijke beginselen, verwachten we dat ouders deze doelstellingen van harte onderschrijven of respecteren. In het intakegesprek met de directeur wordt hierover gesproken.

Wanneer een leerling met een handicap wordt aangemeld wordt, in het belang van de leerling, afgewogen of de leerling die zorg en ondersteuning kan ontvangen, die hij/zij nodig heeft. Daarbij spelen, groepsgrootte, aard van de handicap, aantal zorgleerlingen in de groep, ontwikkelingsperspectief van de leerling een belangrijke rol.

Veiligheidsbeleid

Alle Radarscholen beschikken over een veiligheidsplan. Hierin zijn opgenomen het pestprotocol, het gedragsprotocol en het calamiteitenplan. Het veiligheidsplan is vastgesteld door het bevoegd gezag en de GMR.

Verlofregeling leerlingen

Zie in het menu “Leerplicht”

Vertrouwenspersoon

In geval van ontevredenheid of meningsverschil kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon van het bestuur, Mw. J. Timmermans, Kokmeeuwstraat 29, 4301 WP Zierikzee, 0111 416541

Zie voor meer info de klachtenregeling.

Verwijdering

Zie in het menu “schorsing en verwijdering”